<< Vissza

Az egyesület alapszabálya

Az egyesület alapszabálya

A Vojnich Oszkár Polgári Egyesület Alapítói Közgyűlése Az egyesületekről szóló törvény 11. szakasza alapján (Szerbia Hivatalos Lapja 2009/51. szám) 2010. február 20-án Királyhalmán megtartott ülésén elfogadta, 2010. március 4-én és 2010. november 4-én pedig módosította:

A VOJNICH EGYESÜLET OSZKÁR ALAPSZABÁLYÁT

I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

1. szakasz

A Vojnich Oszkár Polgári Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) az önkéntesség elvén és az egyesülési szabadságon alapuló, határozatlan időre alapított nonprofit civil szervezet, amely tevékenységét a természet- és kulturális örökségvédelem, valamint az idegenforgalom területén fejti ki.

2. szakasz

Az Egyesület az Alkotmányban, a törvényben, jelen alapszabályban, továbbá az Egyesület egyéb általános jogi aktusaiban meghatározott jogokkal, kötelezettségekkel és felelősséggel felruházott jogi személy, amely jogi személyiségét az Egyesületek Jegyzékébe történő bejegyzéssel szerzi meg.

Az Egyesület kötelezettségeiért saját pénzeszközeivel felel.

II. AZ EGYESÜLET ELNEVEZÉSE ÉS SZÉKHELYE

3. szakasz

Az Egyesület elnevezése szerb nyelven: Удружење грађана "Оскар Војнич".

Az Egyesület elnevezése magyar nyelven: Vojnich Oszkár Polgári Egyesület.

4. szakasz

Az Egyesület székhelye Szabadka Város területén, Királyhalom településen, a Szegedi út 123. szám alatt található.

III. AZ EGYESÜLET CÉLJAI, TEVÉKENYSÉGI TERÜLETE

5. szakasz

Az Egyesület célja Vajdaság természeti-, kulturális-, valamint néprajzi örökségének védelme és fejlesztése, továbbá idegenforgalmi értékeinek népszerűsítése.

6. szakasz

Az Egyesület céljai megvalósítása érdekében, különös hangsúlyt fektet:

 • a természeti-, építészeti- és kulturális értékek, idegenforgalmi események, gasztronómiai kínálat és szabadidős tevékenységek (a vadászat, a halászat, a lovaglás és más sportok) népszerűsítésére,
 • a környezetünk védelmét és fejlesztését célzó, továbbá a fenntartható fejlődést népszerűsítő programok és projektumok megvalósítására,
 • kerekasztalok, szemináriumok, edukációs műhelyek, lakossági fórumok, továbbá más, az előző fordulatokban szereplő értékek népszerűsítését célzó programok, kulturális és idegenforgalmi események szervezésére,
 • a kulturális- és a néprajzi örökséget képező épületek állagának megóvásában, felújításában és újjáépítésében való részvételre,

- a magyarok és más vajdasági nemzeti közösségek történelmi, kulturális és néprajzi örökségének, továbbá az itt élő népek együttélésének hosszú múltra visszatekintő hagyományának ápolására és népszerűsítésére,

- Vojnich Oszkár szellemi hagyatékának ápolására,

 • a hagyományos falusi életmód ápolását és népszerűsítését célzó más programok és projektumok megvalósítására.

7. szakasz

Az Egyesület tevékenységét a Szerb Köztársaság területén fejti ki.

IV. AZ EGYESÜLET SZERVEI

8. szakasz

Az Egyesület szervei:

 1. Közgyűlés,
 2. A Közgyűlés elnöke.

1. KÖZGYŰLÉS

9. szakasz

A Közgyűlés az Egyesület legfőbb szervet, amelyet az Egyesület tagjai alkotnak.

A Közgyűlés elnökét és elnökhelyettesét a Közgyűlés választja öt éves megbízatási időszakra A Közgyűlés elnöke és elnökhelyettese újraválaszthatók.

A Közgyűlés az Egyesület bármely tagjának javaslatára a megbízatási idejének lejárta előtt felmentheti tisztségéből a Közgyűlés elnökét vagy elnökhelyettesét.

10. szakasz

A Közgyűlés szükség szerint ülésezik, de évente legalább egy ülést tart.

A Közgyűlés ülését a Közgyűlés elnöke hívja össze, elnököl a Közgyűlés ülésein és aláírja a Közgyűlés döntéseit.

A Közgyűlés elnökének akadályoztatása esetén a Közgyűlés ülését a Közgyűlés elnökhelyettese hívja össze, elnököl a Közgyűlés ülésein és aláírja a Közgyűlés döntéseit.

A Közgyűlés ülését a tagok többségének kezdeményezésére kötelezően össze kell hívni.

A Közgyűlés akkor határozatképes, amennyiben az ülésén az egyesületi tagok többsége jelen van. A Közgyűlés döntéseit a jelen lévő tagok többségének szavazatával hozza meg.

11. szakasz

A Közgyűlés:

 • elfogadja az Egyesület Alapszabályát, annak módosítását és kiegészítését, továbbá az Egyesület egyéb jogi aktusait,
 • megválasztja és felmenti a Közgyűlés elnökét,
 • megválasztja és felmenti a Közgyűlés elnökhelyettesét,
 • dönt a belföldi és külföldi szövetségekhez és más egyesületi szerveződésekhez történő csatlakozásról,
 • dönt az Egyesület munkájáról szóló beszámoló és az éves pénzügyi jelentés elfogadásáról,
 • dönt az Egyesület munkatervének és éves pénzügyi tervének elfogadásáról,
 • dönt az Egyesület státusának megváltoztatásáról és megszűnéséről,
 • dönt az egyesületi tagok felvételéről,
 • dönt az éves tagdíj mértékéről,
 • dönt az Egyesület megszűnéséről,
 • dönt egyéb, törvényben, jelen Alapszabályban és az Egyesület egyéb jogi aktusaiban meghatározott kérdésekben.

2. A KÖZGYŰLÉS ELNÖKE

12. szakasz

A Közgyűlés elnöke az Egyesület irányító szerve.

13. szakasz

A Közgyűlés elnöke:

 • elkészíti az Egyesület Alapszabálya módosításának és kiegészítésének, továbbá az Egyesület más jogi aktusainak javaslatát,
 • elkészíti az Egyesület munkájáról szóló jelentés és az éves pénzügyi beszámoló javaslatát,
 • elkészíti az Egyesület munkatervének és éves pénzügyi tervének javaslatát,
 • összehívja és vezeti a Közgyűlés üléseit,
 • végrehajtja a Közgyűlés döntéseit,
 • irányítja az Egyesület ügyeit és tevékenységét,
 • dönt a munkaszerződések, a megbízási szerződések, továbbá az ideiglenes és időszakos munkavégzésről szóló szerződések  megkötéséről és felbontásáról,
 • a munkatervvel és éves pénzügyi tervvel összhangban dönt az Egyesület pénzbeli és egyéb eszközeinek felhasználásáról,
 • kapcsolatot tart fenn az Egyesület céljait és feladatait érintő területeken illetékes szervekkel és szervezetekkel,
 • dönt minden egyéb, az Egyesület Közgyűlésének hatáskörébe nem tartozó kérdésben,
 • egyéb, a törvényből, jelen Alapszabályból, továbbá az Egyesület egyéb jogi aktusaiból és döntéseiből származó jogokkal és kötelezettségekkel összhangban lévő feladatokat lát el.

V. AZ EGYESÜLET KÉPVISELETE

14. szakasz

Az Egyesületet a Közgyűlés elnöke képviseli.

Az Egyesületet a Közgyűlés elnökének akadályoztatása esetén a Közgyűlés elnökhelyettese képviseli.

VI. AZ EGYESÜLET MUNKÁJÁNAK NYILVÁNOSSÁGA

15. szakasz

Az Egyesület munkája nyilvánosságának biztosítása érdekében:

- rendszeresen tájékoztaja tagjait az Egyesület munkájával kapcsolatos kérdésekről,

- internetes honlapot hoz létre és frissít folyamatosan,

- évente jelentést tesz közzé munkájáról,

- sajtóközlemények formájában tájékoztatja a közvéleményt az Egyesület munkája szempontjából jelentős eseményekről,

- a Közgyűlés által meghatározott egyéb módon biztosítja munkájának nyilvánosságát.

VII. AZ EGYESÜLETI TAGSÁG

16. szakasz

Az Egyesület tagjává annak céljait és Alapszabályát elfogadó jogi és természetes személyek válhatnak.

Az Egyesület tagjává történő felvételről, bármely egyesületi tag javaslata alapján, a Közgyűlés dönt.

Az Egyesület a tagjairól nyilvántartást vezet, amely tartalmazza a tag vezeték- és kersztnevét, lakcímét, személyi igazolvány számát és személyi számát.

17. szakasz

Az Egyesület tagjának tagsági viszonya megszűnik:

 • a tag halálával,
 • amennyiben a tagot jogerősen cselekvőképtelenné nyilvánítják,
 • a tag kilépésével,
 • egyéb, törvényben meghatározott esetekben.

18. szakasz

Az egyesületi tag joga, hogy:

 • a többi taggal egyenrangúan részt vegyen az Egyesület céljainak megvalósításában,
 • az Egyesület Közgyűlésének ülésén közvetlenül részt vegyen a javaslattételi és döntéshozatali folyamatokban,
 • részt vegyen az Egyesület szerveinek megválasztásában, és az Egyesület szerveinek tagjává válasszák,
 • haladéktalan és teljes körű tájékoztatást kapjon az Egyesület munkájáról, tevékenységéről és terveiről.

Az egyesületi tag kötelezettsége, hogy:

 • aktívan hozzájáruljon az Egyesület céljainak megvalósításához,
 • részt vegyen az Egyesület tevékenységében,
 • egyéb, az Közgyűlés által ráruházott feladatokat lásson el.

Az Egyesület tagjai egyetemlegesen felelnek a meghozott döntéseik következtében az Egyesületnek okozott kárért, amennyiben a döntést súlyos gondatlanságból vagy szándékos károkozási céllal hozták meg, kivéve, amennyiben a döntéshozatali folyamat során a jegyzőkönyvben rögzített különvéleményt fogalmaztak meg.

VIII. AZ EGYESÜLET ESZKÖZEI

19. szakasz

Az Egyesület a működéséhez szükséges eszközöket tagdíjból, önkéntes adományokból és ajándékokból, pénzbeli támogatásokból, banki betét alapján fizetett kamatból, továbbá más, törvény által megengedett módon biztosítja.

Az Egyesület működésének megkezdéséhez szükséges eszközöket az Egyesület alapítói biztosítják.

20. szakasz

Az Egyesület eszközei magántulajdonban vannak.

Az Egyesület az eszközeivel a jó gazda gondosságával köteles gazdálkodni.

Az Egyesület eszközeit a pénzügyi terv és a jelen Alapszabály rendelkezéseivel összhangban használja.

21. szakasz

A céleszközként az Egyesületnek juttatott, ajándékozott vagy átengedett adományok, ajándékok, pénzügyi támogatások és más önkéntes befizetések, a támogató kívánsága szerint kerülnek felhasználásra.

Az Egyesület Közgyűlésének elnöke köteles felhívni a támogató figyelmét az Egyesület alapításakor lefektetett célokra, továbbá arra, hogy az Egyesületnek juttatott eszközök kizárólag ezen célok megvalósítására fordíthatóak.

22. szakasz

Az Egyesület céljainak megvalósításához hozzájárulni kívánó belföldi és külföldi természetes és jogi személyek azonos feltételekkel válhatnak az Egyesület adományozóivá.

Az Egyesület részére történő adományozás az Egyesület folyószámlájára való pénzbefizetéssel, továbbá az ingó és ingatlan vagyontárgyak tulajdonjogának, illetve a vagyoni értékű jogoknak az Egyesületre történő átruházásával valósulhat meg.

23. szakasz

Az Egyesület a működéséhez szükséges eszközök biztosítása érdekében az alábbi gazdasági tevékenységeket végezheti:

56.10 – Éttermek és mozgó vendéglátóipari létesítmények tevékenysége

Az Egyesület további pénzeszközökhöz juthat könyvek, brosúrák, zenei könyvek és más publikációk kiadásából, az általa szervezett programok, kulturális és más idegenforgalmi események során létrejövő termékek értékesítéséből, továbbá az Egyesület által szervezett örökségvédelmi és idegenforgalmi tematikájú szemináriumok, edukációs műhelyek és más oktatási formák során a résztvevők által fizetett részvételi díjakból.

Az Egyesület a fentiekben felsorolt tevékenységek közvetlen végzését az Cégjegyzékbe történő bejegyzést követően kezdheti meg.

24. szakasz

Az Egyesület további pénzeszközökhöz juthat más, az általa végzett gazdasági tevékenységekkel rokon tevékenységek végzéséből.

A gazdasági és más tevékenység végzése során megvalósuló nyereség kizárólag az Egyesület céljainak megvalósítására fordítható, beleértve az Egyesület működési költségeinek fedezését és a különböző projektumok megvalósításához szükséges saját erő biztosítását is.

25. szakasz

Az Egyesület eszközeinek felhasználására az Alapszabályában meghatározott rendeltetéseknek megfelelően kerül sor, különösen:

 • a jelen Alapszabály 5. és 6. szakaszában szereplő célok megvalósítására,
 • az Egyesült irányításával és működésével összefüggő költségek fedezésére,
 • más, a törvénnyel és jelen Alapszabállyal összhangban lévő, az Egyesület Közgyűlése által az éves pénzügyi tervben vagy külön döntéssel meghatározott rendeltetésre.

26. szakasz

Az Egyesület eszközeinek felhasználása a Közgyűlés által a folyó naptári évre elfogadott munkaterv és pénzügyi terv alapján zajlik, jelen Alapszabály 5. és 6. szakaszával összhangban.

Az Egyesület munkatervének és pénzügyi tervének évközben történő módosítására, az elfogadására érvényes szabályok az irányadóak.

27. szakasz

Az Egyesület folyószámlájáról történő kifizetésekre vonatkozó döntéseket az Közgyűlés elnöke hozza meg, akadályoztatása esetén a Közgyűlés elnökhelyettese.

Az Egyesület folyószámláján lévő eszközök felhasználására vonatkozó banki megbízás aláírására a Közgyűlés elnöke, akadályoztatása esetén a Közgyűlés elnökhelyettese jogosult.

Az Egyesület pénzügyi gazdálkodása a törvényben meghatározott módon zajlik, az Egyesület pénzeszközei a folyószámláján vezetődnek.

IX. AZ EGYESÜLET STÁTUSVÁLTOZÁSAI ÉS MEGSZŰNÉSE

28. szakasz

Az Egyesület státusának megváltoztatásáról és megszűnéséről szóló döntést az Egyessület Közgyűlés hozza meg.

Az Egyesület megszűnéséről szóló döntéssel a Közgyűlés a törvénnyel összhangban rendelkezik az Egyesület vagyonának kedvezményezettjéről.

X. AZ EGYESÜLET PECSÉTJÉNEK ALAKJA ÉS  TARTALMA

29. szakasz

Az Egyesület megfelelő méretű, kör alakú pecsétjén az alábbi szöveg szerepel:

Удружење грађана "Оскар Војнич"

Vojnich Oszkár Polgári Egyesület

a pecsét közepén pedig: Суботица - Бачки Виногради, Szabadka - Királyhalom.

XI. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

30. szakasz

Az Egyesület Alapszabályánal és más jogi aktusainak módosítsára az elfogadásukra érvényes szabályok az irányadóak.

Az Alapszabály és más jogi aktusok módosítására vonatkozó javaslatot az Egyesület bármelyik tagja előterjeszthet.

31. szakasz

Jelen Alapszabály az Egyesület hirdetőtábláján kerül közzétételre és a Közgyűlés által történő elfogadásának napján lép hatályba.

 

Szilágyi Dorottya,

az Egyesület Közgyűlésének elnöke